คู่มือปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คู่มือระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา

        - คู่มือการบันทึกประวัติสำหรับนักศึกษา

        - คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 


คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

        - คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์


คู่มือสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

       - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

       - คู่มือการใช้ระบบ e-port สำหรับอาจารย์

       - คู่มือการใช้ระบบ e-Sar

 


คู่มือสำหรับพระสอนศีลธรรมและการใช้ระบบฐานข้อมูล

       - คู่มือ

 


คู่มือฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ

       คู่มือการจัดพิมพ์หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ มมร

 


คู่มือกองแผนงาน

       - คู่มือการใช้งานระบบ e-Budgeting


 

คู่มือฝ่ายพัสดุ

       คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๐ สาขาวิชาศาสานาเปรียบเทียบ