วันที่ 29 ก.ค.54

08.00-16.00 น.ประชุมเสวนาเรื่อง "การาเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตไทนในศตวรรษที่ 21"  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการร์เด้น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร   (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โทร. 02 610-5374,02 610-5453)

วันที่ 26 ก.ค. 54

09.30-11.00 น อาราธนาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "วิถีพระพุทธเจ้า วิถีพระภิกษุสงฆ์" ณ มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนศาลายา-นครไชยศรี อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม