นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทตไทย ๔ ทวีป

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยการจัดงานวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ วาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง ด้วยความภาคภูมิใจและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป