ประกาศ สมัครสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    ตามที่ คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

 

Share