ประกาศ รายชื่อพระนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น 

     จึงประกาศรายชื่อพระนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

Share