ประกาศ : บัญชีรายนามผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา

ประโยค บ.ศ. ๑ - ๒ - บ.ศ. ๙
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.
Share