ประกาศ มมร เรื่องทุนการศึกษาและสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประชุมพิจารณาให้ทุนการศึกษา ทุนวิทยานิพนธ์ และทุนสารนิพนธ์ มีมติให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอทุนการศึกษาซึ่งตรงกับสาขาวิชาท่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

mbunews

13/12/56

Share