ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการสอบปลายภาค และคำสั่งแต่งตั้งการคณะกรรมการดำเนินการสอบ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

{} eDocs mbu28025700.pdf, 100%, 800 ลิงค์ {/ eDocs}

 

 

{} eDocs mbu28025701.pdf, 100%, 800 ลิงค์ {/ eDocs}

 

mbunews
28/02/57

Share