ประกาศรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ได้ สำนักเรียนส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖

สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรีได้ สำนักเรียนส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖

สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นโทได้ สำนักเรียนส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖

สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นเอกได้ สำนักเรียนส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖

สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

 

mbunew

06/01/57

Share