ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
บรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๗๙ รูป/คน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
สอบวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (สอบที่คณะที่เลือกเรียน)
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 

 

Share