แจ้งเรื่องการเขียนข้อเสนอเพื่อของบประมาณวิจัยปี 2559

สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้จัดเตรียมโครงการข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี    พ.ศ.2559 จึงใคร่ขอความร่วมมือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีความสนใจในการทำวิจัย ได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี 2559 สามารถดาว์โหลดได้ที่ www.mbu.ac.th,www.yri.mbu.ac.th แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 จำนวน 5 ชุด เพื่อสถาบันวิจัยญาณสังวร จักได้พิจารณาตามกระบวนการ เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต่อไป [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 
mbunews
28/05/57
Share