รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบสอง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

 

 

 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 

 

ระดับปริญญาโท-เอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา ภาคปกติและภาค

 

 

 

mbunew

02/06/57

 

 

Share