ประกาศ : เรื่องขยายเวลาการรับข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๙

สถาบันวิจัยญาณสังวร ขอขยายเวลาการรับข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ จากเดิมวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เท่านั้น หากพ้นกำหนด สถาบันวิจัยญาณสังวรจะไม่รับพิจารณา

 

 

mbunews

11/06/57

Share