คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาหารและโภชนาการ

เพื่อให้การดำเนินการด้านอาหารและโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา.....
 
 
mbunews
11/06/57
Share