รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี รอบ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

       ตามที่ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่๒ มิถุนายน-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯดังต่อไปนี้

 

 

 

 

Share