รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดรับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ มีผู้สมัครเข้าสอบครั้งนี้จำนวน ๕๖รูป/คน โดยมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๙ รูป/คน เป็นบรรพชิตจำนวน ๑๖ รูปและคฤหัสถ์จำนวน ๒๓ คน มีรายชื่อดังนี้

Share