ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการสอน สายวิชาการ(T), รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สายสนับสนุนวิชาการ (S) (เฉพาะตำแหน่งงานที่กำหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์

 

 

 

Share