แจ้งคำสั่งเรื่องให้บุคลากรปฏิบัติงานโครงการบรรยายทางวิชาการภาษาอังกฤษ

       เนื่องด้วยสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการบรรยายทางวิชาการภาษาอังกฤษ เรื่อง "New Buddhism in India" โดยควมร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Indian Council of Social Science Reseach (ICSSR) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 12.30 น. ณ อาคาร B7.3 ชั้น 5 ห้อง 501 จึงแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งด้านล่างนี้เข้าร่วมโครงการในวันเวลาดังกล่าว
 
 
mbunew
16/09/57
Share