ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง งานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

     ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน อุฏาฐายีมหาเถร) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

23/09/57

Share