ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องสอบปลายภาค 2557

ประกาศ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง สอบปลายภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

 

 

 

คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2  
ชั้นปีที่ 3-4 ชั้นปีที่ 3-4 ชั้นปีที่ 3-4  

 

mbunew

27/2557

Share