คำสั่งมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเตรียมความพร้อมรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะผู้ประเมินภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการออกหนังสือคำสั่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

Share