กำหนดการสอบบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง "การสอบบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘" ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดสอบบาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ถึงบาลีศึกษาประโยค บ.ศ. ๙ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฯลฯ รายละเอียดตามประกาศ

 

 

 

 

 

mbunews

080158

Share