ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย"
 
 
 
 
 
 
mbu_news
10/04/58
Share