ประกาศเรื่องการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ ๑๖/๒๕๕๘ ประกาศการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม รายละเอียดตามประกศ
 
 
 
mbu_news
27/05/58
Share