ประกาศผลการสอบประโยคบาลีศึกษา ครั้งที่๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาบาลีแก่ผู้ที่มิใช่พระภิกษุสามเณร ตลอดจนรับรองผลการศึกษาแก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งยังมีการจัดสอบมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้สอบประโยคบาลีศึกษาได้ (ครั้งที่ ๒) ตั้งแต่บาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ถึงบาลีศึกษาประโยค บ.ศ.๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

      หมายเหตุ รายการนี้ ชื่อ นามสกุล ฯลฯ ของนักเรียนท่านใดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐาน ให้เจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง หรือเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค ทำเรื่องขอแก้ไขไปยังคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐   ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อจัดทำประกาศนียบัตรให้ถูกต้องต่อไป

 

 

Share