ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ๓ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมายเหตุ :    นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว  มารายตัว ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ที่ห้องศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๒ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงค์  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

Share