คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการมอบหมายและอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี

คำสั่ง : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการมอบหมายและอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินและพัสดุ เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาฯ และประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการใช้อำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

mbunews
20/11/58

Share