ประกาศ รับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (รอบสอง)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยรอบแรก เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่วนหนึ่ง และยังเหลือทุนที่ต้องเปิดรับสมัครรอบอสอง จึงประกาศรับสมัครชิงทุนฯ รอบสอง 
 
 
mbunews
18/12/58
Share