ตารางเรียนภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๐ สาขาวิชาศาสานาเปรียบเทียบ

นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทตไทย ๔ ทวีป

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยการจัดงานวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ วาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง ด้วยความภาคภูมิใจและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 

การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง โดยคณะพระธรรมทูตทั้ง ๔ ทวีป เข้าร่วมประชุมโดยพริ้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพและเวลาตอนบ่ายได้รวมคณะพระธรรมทูตทั้งรวมถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์  ณ บริเวณอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

จรรยาบรรณองค์กร

อยู่ระหว่างการปรับปรุง