แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๕) เขียนโดย jetsada 594
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เขียนโดย jetsada 461
คำสั่ง เรื่องย้ายบุคลากร เขียนโดย jetsada 837
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เขียนโดย jetsada 515
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 509
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย jetsada 989
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา เขียนโดย jetsada 798
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและกำกับดูแลศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ เขียนโดย jetsada 625
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้มีหน่วยปฏิบัติการกำกับหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เขียนโดย jetsada 714
คำสั่งเรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย jetsada 1090