แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการอาคารที่พักอาคันตุกะ เขียนโดย jetsada 449
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. เขียนโดย jetsada 867
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์และให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง (ที่ ๐๙๔๐/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 1096
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดี, หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 1261
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 765
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย (ที่ ๐๘๙๖/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 895
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย เขียนโดย jetsada 1044
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เขียนโดย jetsada 1154
คำสั่ง การแต่งตั้งผู้บริหาร การแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และการแต่งตั้งคณะกรรมการ เขียนโดย jetsada 1093
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เขียนโดย jetsada 800