แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา เขียนโดย jetsada 1024
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๓) เขียนโดย jetsada 1469
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 826
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบดิจิทัลและมัลติมีเดีย เขียนโดย jetsada 793
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง เขียนโดย jetsada 1088
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการอาคารที่พักอาคันตุกะ เขียนโดย jetsada 664
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. เขียนโดย jetsada 1106
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์และให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง (ที่ ๐๙๔๐/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 1444
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดี, หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 1489
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 945