แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เขียนโดย jetsada 510
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๕) เขียนโดย jetsada 798
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เขียนโดย jetsada 574
คำสั่ง เรื่องย้ายบุคลากร เขียนโดย jetsada 920
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เขียนโดย jetsada 589
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 582
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย jetsada 1090
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา เขียนโดย jetsada 889
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและกำกับดูแลศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ เขียนโดย jetsada 773
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้มีหน่วยปฏิบัติการกำกับหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เขียนโดย jetsada 784