แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย jetsada 818
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา เขียนโดย jetsada 696
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและกำกับดูแลศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ เขียนโดย jetsada 553
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้มีหน่วยปฏิบัติการกำกับหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เขียนโดย jetsada 646
คำสั่งเรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย jetsada 1015
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 1385
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา เขียนโดย jetsada 1285
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๓) เขียนโดย jetsada 1762
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1004
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบดิจิทัลและมัลติมีเดีย เขียนโดย jetsada 1012