แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 660
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบดิจิทัลและมัลติมีเดีย เขียนโดย jetsada 687
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง เขียนโดย jetsada 969
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการอาคารที่พักอาคันตุกะ เขียนโดย jetsada 553
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. เขียนโดย jetsada 1000
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์และให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง (ที่ ๐๙๔๐/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 1236
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดี, หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 1375
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 856
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย (ที่ ๐๘๙๖/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 995
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย เขียนโดย jetsada 1134