แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๓) เขียนโดย jetsada 1821
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1054
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบดิจิทัลและมัลติมีเดีย เขียนโดย jetsada 1066
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง เขียนโดย jetsada 1354
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการอาคารที่พักอาคันตุกะ เขียนโดย jetsada 881
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. เขียนโดย jetsada 1359
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์และให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง (ที่ ๐๙๔๐/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 1901
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดี, หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 1742
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 1163
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย (ที่ ๐๘๙๖/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 1327