แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เขียนโดย jetsada 190
ประกาศ เรื่องโปรดประทานนามทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เขียนโดย jetsada 310
ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยวัน เวลาทำงาน วันหยุด การลา และเกณฑ์การลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เขียนโดย jetsada 771
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 550
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 403
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัล"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 750
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ทรงรับอาราธนาทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เขียนโดย Manika 793
ประกาศม.มหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 726
ประกาศ เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 563
ประกาศ เรื่อง การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ เขียนโดย jetsada 497