แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยวัน เวลาทำงาน วันหยุด การลา และเกณฑ์การลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เขียนโดย jetsada 1097
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 923
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 583
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัล"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 1054
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ทรงรับอาราธนาทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เขียนโดย Manika 1030
ประกาศม.มหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 904
ประกาศ เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 743
ประกาศ เรื่อง การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ เขียนโดย jetsada 633
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เขียนโดย chaiyaphol saithong 567
ประกาศ เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย jetsada 788