สภามหาวิทยาลัย มมร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

           ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล"อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

 

Share