ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก(ไม่มีผู้สมัคร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามรายชื่อตามประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

หมายเหตุ   ระดับปริญญาเอกไม่มีผู้สมัคร

                 สอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

                 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒

                 

                 สัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น.

                 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย

 

 

Share