คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ...

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร.”

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระครูปรีชาธรรมวิธาน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร.”

      เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปรีชาธรรมวิธาน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี (พระราชบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการทำพิธีเปิดโครงการ “พัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร.” ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยมี พระมหาปัญญา  ปญฺญาวุฑฺโฒ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน

 

 

 

พระครูปรีชาธรรมวิธาน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ประธานกล่าวเปิดโครงการ “พัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร.”

      ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “พัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร.” ในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมวิทยากร อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตัวแทนนักศึกษาคฤหัสถ์จากวิทยาเขตทั้ง ๗ แห่ง ๓ วิทยาลัย และผู้สังเกตุการณ์ รวม ๑๖๐ รูป/คน

 

พระมหาปัญญา  ปญฺญาวุฑฺโฒ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน

 

หลักการและเหตุผลของโครงการ
     ตาม ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาคฤหัสถ์เข้าศึกษาอย่าง เป็นทางการในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเปิดรับต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็นการเปิดทางเลือกและเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษา ต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาคฤหัสถ์ในสาขาวิชาต่างๆ อย่างหลากหลายเช่น คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย นอกจากความรู้ในสาขาวิชาเอกของตนแล้วนักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทาง พระพุทธศาสนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในสาขาวิชาของตนไปเป็นพื้นฐาน การประกอบอาชีพและนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ สังคมได้
     อนึ่งนอกจากองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทำการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว กิจกรรมเสริมหลักสูตรก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพ  เสนอให้มีการจัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร.” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รู้ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รูปแบบของโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่ม ที่มีทั้งการอบรมให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมนันทนาการ  นอกจากการอบรมจากวิทยากรแล้วยังเปิด “พื้นที่” เพื่อนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ให้รุ่นพี่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นน้อง นับเป็นก้าวแรกของการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการหล่อหลอมให้นักศึกษามีความรักสามัคคี รวมทั้งเคารพและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ
นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
          ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
          ๒. เพื่อสร้างต้นแบบนักศึกษาที่จะเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
          ๓. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการนำรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวพุทธศาสนา

คณะทีมวิทยากร โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร.


        การจัดโครงการ "พัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม มมร." ในครั้งนี้  ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต (สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  เข้ากับองค์ประกอบ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และเข้ากับด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (สมส) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

MBU_NEWS
09/01/56

Share