ประกาศ : แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒

๑.

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๒.

ใบมอบตัวนักศึกษา (พระภิกษุสามเณร)

๓.

ใบมอบตัวนักศึกษา (คฤหัสถ์)
Share