คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล ในการเผยแผ่วิชาความรู้ต่างๆ ทั้งทางโลกและทางหลักธรรมแก่ประชาชนและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยกการบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสานักงานเลขาธิการ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายในคณะ มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงาน ภายใต้การสนับสนุนและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

นโยบาย

 1. จัดการเรียนการสอนวิชาการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับศาสนธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิชาการศึกษา
 2. พัฒนาบุคลากรและระบบงานในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพและทันสมัย
 3. ให้คาปรึกษาและบริการความรู้ทั้งในคดีโลก คดีธรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่ชุมชน

 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
 2. ทาการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
 4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์

ความรู้คู่คุณธรรม


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ใฝ่ก้าวหน้าและรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มค่าทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
 2. เพื่อให้บุคลากรและระบบงานของคณะ
 3. มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. เพื่อเผยแผ่วิชาการทางโลกควบคู่ศาสนธรรม
Share