มมร ปฐมนิเทศ นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย อธิการบดี (พระราชบัณฑิต) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทั้งหมด พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ มีนักศึกษา พระภิกษุและคฤหัสถ์ ชาย - หญิง รวมทั้งสิ้น ๕๘๐ รูป/คน นับได้ว่ามหาวิทยาลัยพระพุทธศานา (มมร) และยังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสถาบันแห่งนี้อยู่ในความดูแลของ สมศ รับรองคุณภาพทางการศึกษาเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร กล่าวให้โอวาท

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับรองมาตารฐาน
และทุกสาขาเน้นวิชาบังคับทางพระพุทธศาสนา

พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ในนามฝ่ายกิจการนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา มมร ในการปฏิบัติตนให้เข้ากับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและมีพระภิกษุสงฆ์ ศึกษาเรียนเล่าเรียน ร่วมกับนักศึกษาฝ่ายคฤหัส ชาย - หญิง  

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์อำนาจ ศรีบรรเทา

Share