ลงทะเบียนกู้ยืมเงิน กยศ.ผ่านระบบ E- Studentloan

ประกาศ นักศึกษา มมร ลงทะเบียนกู้ยืมเงิน กยศ.ผ่านระบบ E- Studentloan

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้นักศึกษาทั้งรายเก่า - รายใหม่สามารถลงทะเบียนกู้ยืมเงิน กยศ.ผ่านระบบ E- Studentloan ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ก.พ. - ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๖ ดังนี้.....

๑.กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา
         - ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ E - Studentloan

๒.กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
          - ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre Register) โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้

ต้องดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่ ๑ ก.พ.- ๓๐ มิ.ย.๕๖   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตามลิงค์นี้  https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

ติดต่อเบอร์โทร  02-444-6071  มือถือ  084-645-7175


ข่าวสารจาก กองพัฒนานักศึกษา

Share