แต่งตั้งอธิการบดี รูปที่ ๕

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีรูปที่ ๕ พระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติ หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ  ประทานมอบใบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทย าลัย จัดพิธีถวายสักการะ  ณ อาคารธรรมสถาน โดยมี นายอำเภอพุทธมณฑล (นายวัชรินทร์  รักชาติเจริญ) อ่านประกาศพระบัญชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าวและเข้าถวายสักการะตามลำดับ

สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระราชบัญชา แต่งตั้ง พระราชบัณฑิต(ธรณิศ ชาคโร)อธิการบดีรูปที่ ๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อย่างเป็นทางการ

 

 

Share