ตารางสอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒

คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ ๑

 

คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ ๒

 

คณะศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ ๓ - ๔

 

 

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑

 

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒

 

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ - ๔

 

 
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒

 

 
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ - ๔

 

 

 

คณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์

 

 

 

Share