ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เรื่องการสอบปลายภาค และคำสั่งแต่งตั้งการคณะกรรมการดำเนินการสอบ
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

 

 

 

mbunews
28/02/57

Share