ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคลากรอัตราจ้างรายปีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Share