คณะ มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าสักการะอธิการบดี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารธรรมสถาน คณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าถวายสักการะ พระราชบัณฑิต อธิการบดีรูปที่ ๕ แสดงมุทิตาจิตต่อผู้นำมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา....สามารถชม www.ybc.ac.th

   

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ส่งเสริมด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมเพื่อนำประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อันจะนำมาซึ่งสันติสุขทั้งแก่ตนเองและสังคม  สามารถนำพาสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกรณีเกิดข้อขัดแย้งด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา

 

 

 พร้อมให้โอวาทความว่า มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  ด้วยการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่เป็นสิ่งที่ทุกรูปทุกท่านต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือกัน โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร อยู่ในสังกัดการบริหารของส่วนกลาง ดังนั้นไม่ว่าจะมีปํญหามากน้อยเพียงใด มมร ส่วนกลางพร้อมจะช่วยเหลือในการบริหารให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการวางแผนให้ถูกต้องและทำความเข้าใจกันทุกฝ่าย  สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทุกรูปทุกท่านที่จะต้องร่วมมือกันบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าตลอดไป

 คณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เข้าถวายสักการะ พระราชบัณฑิต อธิการบดีรูปที่ ๕

 

พระราชบัณฑิต อธิการบดี กล่าวให้โอวาทฯ

 


มมร  วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)  มีรายละเอียดดังนี้

.ระดับปริญญตรี

      ๑.๑ คณะศาสนาและปร้ชญา
สาขาวิชาปรัญชา


      ๑.๒ คณะสังคมศาสตร์
 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง


      ๑.๓ คณะศึกษาศาตร์ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


๒.ปรัชญาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยดสธร
"มีคุณธรรม  นำสามัคคี  ภักดีต่อสถาบัน สร้างสรรค์วิชาการ บริหารก้าวหน้า  นำพาสังคมด้วยพุทธศาสตร์"


๓.คติพจน์วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
"สามัคคี กตัญญู  รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบำเพ็ญประโยชน์

๔.ศาสนสุภาษิตวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
"ปญฺญา  นรานํ รตนํ. ปัญญาเป็นรัตนะของนรชนฯ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ธรรมสถาน  จากนั้นคณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จึงนมัสการลากลับ พร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 


มมร ถ่ายภาพ - รายงาน  ข่าวกิจการทั่วไป
03/06/56  เวลา 12.33 น.

Share

You have no rights to post comments

หน่วยงานต่างๆ