Up

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR55

       ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 เพื่อรองรับการเข้าตรวจและประเมินภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม 2556)

 

 
 
Powered by Phoca Download