Up

การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน

โครงการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนและสายอาจารย์ 17-19 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

-----------------

 

การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน

 

บรรยายโดย

รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
Powered by Phoca Download