Up

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในบริบทใหม่

โครงการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนและสายอาจารย์ 17-19 พ.ย. 57
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
-----------------
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในบริบทใหม่
 
บรรยายโดย
รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
 
 
Powered by Phoca Download