Up

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

โครงการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนและสายอาจารย์ 17-19 พ.ย. 57
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
-----------------
 
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
 
บรรยายโดย
ผศ. ดร. ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
Powered by Phoca Download