Up

หลักและวิธีการเขียนหัวข้องานวิจัย

โครงการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนและสายอาจารย์ 17-19 พ.ย. 57
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
-----------------
 
หลักและวิธีการเขียนหัวข้องานวิจัย
 
บรรยายโดย
ดร. จินตนาภา โสภณ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ทรงคุณวุฒิ(ระดับ 10)
 
 
Powered by Phoca Download